Zápis č.1 z jednání školské rady

Zápis č. 1

ze zasedání školské rady konané dne 19.3.2015 na ZŠ Jaroslava Dobrovolského v Lužicích 

Přítomni:

 • Mgr. Ambrožová Jana
 • Dorica Daniel
 • Mgr. Herůdková Hana
 • Mgr. Hromková Tatiana
 • Pecka Jan
 • Slatinský Petr

Ředitel ZŠ

 • Mgr. Miroslav Hunča 

Program:

 • Zahájení
 • Volba předsedy, ověřovatele zápisu
 • Projednání Výroční zprávy ZŠ o hospodaření za rok 2014
 • Různé
 • Usnesení
 • Závěr

1)                 Zahájení

Školskou radu zahájil ředitel školy Mgr. Hunča. Přivítal členy školské rady a vysvětlil novým členům význam školské rady.

2)       Volba předsedy, ověřovatele zápisu

Byla provedena volba předsedkyně školské rady a ověřovatele zápisu.

Předsedkyní byla zvolena Mgr. Tatiana Hromková, ověřovatelkou zápisu Mgr. Hana Herůdková.

Hlasování:                  5 PRO             0 PROTI         1 ZDRŽEL SE

3)        Projednání Výroční zprávy ZŠ Lužice o hospodaření za rok 2014

Ředitel ZŠ podrobně seznámil přítomné s Výroční zprávou ZŠ Lužice o hospodaření za rok 2014. Zodpověděl doplňující dotazy členů školské rady:

P. Dorica se pozastavil nad výdaji za telefon – p. Pecka nabídl pomoc a předání informací.

P. Ambrožová se dotázala na plány ve výdajích nad 40 000 Kč – ředitel školy informoval o plánech na dovybavení MŠ, ZŠ – interaktivní tabule.

4)           Různé

Ředitel školy informoval o zabezpečení školy, které je řešeno ve spolupráci s obcí – vchody budou zajištěny videotelefony.

Ředitel školy také informoval o změnách ve školním stravování – od dubna bude možné odhlašovat obědy prostřednictvím internetu.

P. Dorica se dotázal na zavedení elektronické žákovské knížky. Ředitel školy informoval o zahájení zkušebního provozu el. ŽK od třetího čtvrtletí tohoto školního roku.

Mgr. Ambrožová předala členům školské rady materiál „Věcný záměr rozvoje vzdělání na území obce Lužice“. V krátkosti je seznámila s obsahem. Požádala členy, aby se podrobně seznámili s tímto materiálem a přišli s návrhy a nápady.

P. Dorica se zajímal, jak se zjišťují názory rodičů na práci ve škole, jak se zjišťují znalosti žáků a jak se prezentují výsledky.

Členové školské rady navrhli, aby učitelé na třídních schůzkách zjistili názory a požadavky rodičů. Navrhli také, aby byl žákům předložen dotazník, kterým by se zjistilo, které školní aktivity preferují a co by se mělo změnit.

Mgr. Amrožová informovala o úpravě hřiště v MŠ. Ředitel školy doplnil informaci o nutnosti vybudování další třídy v MŠ.

Členové šk. rady se zajímali o využití interaktivní tabule. Požádali přítomné pedagogické pracovníky, aby jim na příští schůzce ukázali práci s ní.

5)           Usnesení

Školská rada schvaluje Výroční zprávu ZŠ Lužice o hospodaření za rok 2014

Členové školské rady se podrobně seznámí materiálem „Věcný záměr rozvoje vzdělání na území obce Lužice“ a připraví si na příští schůzi návrhy.

6)      Závěr

Zasedání školské rady bylo ukončeno v 17.15 hod.

 

V Lužicích 19.3.2015

…………………………………                              ……………………………………

Mgr. Hana Herůdková                                              Mgr. Tatiana Hromková

ověřovatel zápisu                                                    předsedkyně školské rady