Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkůškoly, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.  

Školská rada

 a) vyjadřuje se k návrhůškolních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje  jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

 (podle § 167, 168 Školského zákona č. 561 / 2004 sb.)

Členové školské rady:

Mgr. Tatiana Hromková (zvolena pedagogickými pracovníky) – předsedkyně

Mgr. Magdalena Modlová (zvolena pedagogickými pracovníky)

Mgr. Tomáš Klásek (jmenován zřizovatelem)

Daniel Dorica  (jmenován  zřizovatelem)

Jan Pecka (zvolen rodiči)

Jana Maršálková  (zvolena rodiči)

 

Zápisy č. 1 – 11 z jednání školské rady v letech 2015 – 2017

Zápis č.1 z jednání školské rady ze dne 14.2.2018

Zápis č.2 z jednání školské rady ze dne 17. 10. 2018