Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkůškoly, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.  

Školská rada

 a) vyjadřuje se k návrhůškolních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje  jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

 (podle § 167, 168 Školského zákona č. 561 / 2004 sb.)

Členové školské rady:

Mgr. Tatiana Hromková (zvolena pedagogickými pracovníky) – předsedkyně

Mgr. Magdalena Modlová (zvolena pedagogickými pracovníky)

Mgr. Jana Ambrožová (jmenována zřizovatelem)

Daniel Dorica  (jmenován  zřizovatelem)

Jan Pecka (zvolen rodiči)

Jana Maršáková  (zvolena rodiči)

 

Zápis č. 1 z jednání školské rady ze dne 19.3. 2015

Zápis č. 2 z jednání školské rady ze dne 14.5. 2015

Zápis č. 3 z jednání školské rady ze dne 1.10. 2015

Zápis č. 4 z jednání školské rady ze dne 3.2. 2016

Zápis č.5 z jednání školské rady ze dne 15.2. 2016

Zápis č. 6 z jednání školské rady ze dne 17.3.2016

Zápis č. 7 z jednání školské rady ze dne 5. 9. 2016

Zápis č. 8 z jednání školské rady ze dne 13.10.2016

Zápis č.9 z jednání školské rady ze dne 2.11.2016

Zápis č.10 z jednání školské rady ze dne 7.3. 2017

Zápis č. 11 z jednání školské rady ze dne 12.10.2017