Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského,

Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Školní řád

MŠ Lužice

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je v průběhu celého školního roku v I. a ve III. třídě od 6,30 do 16,00 hodin, ve II. třídě pondělí až pátek od 7,30 do 16,00 hodin. V době hlavních prázdnin bývá přerušen provoz mateřské školy, tuto skutečnost oznámí ředitel ZŠ a MŠ a vedoucí učitelka školy zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem.

 

Zápis a docházka dětí do mateřské školy

Termín zápisu dětí do mateřské školy stanoví vedení školy (2.-16.5.). O termínech zápisu je veřejnost informována rozhlasem, kabelovou televizí a ve Zpravodaji obce. Od 1. ledna 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky (§34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon). Podle § 34a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon, je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Začátek povinné doby předškolní docházky je stanoven na 8 hodinu a probíhá po dobu 4 hodin denně v pracovních dnech. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ po ukončení zápisu dětí do MŠ. Rodiče obdrží v zákonném termínu „Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ“. Kritéria přijetí jsou stanovena předem a jsou vyvěšena současně s informacemi o zápisu na viditelném místě (vchod do MŠ) a také na webových stránkách mateřské školy. Mateřská škola přijímá k předškolnímu vzdělávání zpravidla děti ve věku od 3 let, nejdříve však děti od 2 let (v souladu s § 33 a 34 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).

Docházka dítěte je stanovena ředitelem ZŠ a MŠ před přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání, a to po dohodě se zákonnými zástupci dítěte.

 

ředitel ZŠ a  mš

 • rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytovaného vzdělávání
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • odpovídá za to, aby zákonní zástupci dětí byli včas informováni o výsledcích vzdělávání dětí
 • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy
 • odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele
 • předkládá rozbor hospodaření
 • rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, případně o ukončení předškolního vzdělávání
 • rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání

vedoucí učitelka MŠ:

 • řídí ostatní pracovníky a koordinuje jejich práci
 • je zodpovědná za chod organizace
 • provádí kontrolní činnost
 • stanovuje po dohodě s rodiči a ředitelem školy provoz MŠ
 • zpracovává řád školy a další dokumenty
 • vytváří vzdělávací program mateřské školy a odpovídá za jeho plnění
 • sleduje, kontroluje a hodnotí výchovně – vzdělávací proces
 • provádí zápis dětí do MŠ
 • projednává s rodiči souhlas k vyšetření v PPP nebo SPC
 • zabezpečuje správu svěřeného majetku

 

zástupkyně vedoucí učitelky:

 • zastupuje vedoucí učitelku v plném rozsahu v době její nepřítomnosti
 • její povinnosti, kompetence i práva jsou vymezeny v Pracovní náplni

 

učitelky:

 • jejich práva a povinnosti vychází z Pracovní náplně, Zákoníku práce, ŠVP MŠ, Ročního plánu, závěrů pedagogických porad a dalších pokynů vedoucí učitelky MŠ
 • pracují v souladu s legislativou, která se týká práce učitelky MŠ, tj. zejména zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání v platném znění a vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění
 • odpovídají za úroveň předškolního vzdělávání ve své třídě
 • jsou osobně zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracují až do doby, kdy je předají jiné pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zákonným zástupcům

 

všichni zaměstnanci:

 • kompetence, práva a povinnosti pracovníků jsou vymezeny v Pracovních náplních
 • vyjadřovat se a navrhovat změny v provozu MŠ a výchovně – vzdělávací práci
 • respektovat práva dětí i rodičů
 • dodržovat pravidla MŠ

 

provozní zaměstnanci:

 • jejich povinnosti vyplývají z Pracovních náplní a Provozního řádu MŠ

 

 

zaměstnanci školní kuchyně:

 • jejich povinnosti vyplývají z Pracovních náplní a Provozního řádu MŠ
 • řídí se Vyhláškou č. 48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění

 

 

Ukončení docházky do mateřské školy

Ředitel ZŠ a MŠ může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

a) dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází

b) zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání vedoucí učitelky se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla bezúspěšná

 

 

Ředitel ZŠ a MŠ může ukončit docházku dítěte v průběhu zkušební doby, a to na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Zkušební doba je 3 měsíce. Ředitel ZŠ a MŠ při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

 

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Délku pobytu dítěte v mateřské škole dohodnou předem rodiče s třídní učitelkou. Rodiče nebo jejich zástupce, jsou povinni dítě předávat učitelce osobně. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Tiskopis pověření vydá zákonnému zástupci učitelka. Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu jejich pobytu v MŠ pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Při vyzvedávání dítěte ze zahrady MŠ jsou rodiče povinni zahradu s dítětem opustit. V případě, že zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě do 16:00 hod, bude učitelka mateřské školy telefonicky kontaktovat rodiče, pokud  neuspěje, bude informovat vedoucí učitelku MŠ a obrátí se na Policii ČR (§ 43, zák. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky v platném znění). Veškeré náklady spojené se zajištěním neodkladné péče o dítě jsou předloženy k úhradě jeho zákonným zástupcům – práce přesčas, doprava, umístěnka atd.

 

Rodiče odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.); rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do MŠ (mohou např. zapříčinit úraz dítěte).

 

Do mateřské školy mohou docházet jen děti zcela zdravé. V případě, že se u dítěte během doby pobytu v MŠ projeví známky onemocnění, je povinen zákonný zástupce neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy vyzvednout. Rodiče jsou povinni oznámit učitelce nebo vedoucí učitelce MŠ případný výskyt infekčního onemocnění v rodině.

 

Vzhledem k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví všech dětí ve třídě má učitelka právo odmítnout přijat dítě nemocné, s teplotou apod.

 

V případě školního úrazu dítěte jsou rodiče vyrozuměni v co nejkratší době. Školní úraz je ten, který se stal dítěti v době jeho pobytu v MŠ. Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením občanského zákoníku, zejména §422. Informace MŠMT ve věci odpovědnosti (č.j. 11037/2007-22, 23 ze dne 22.5.2007) je v souladu se stanoviskem pojišťoven a zní: „Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal.“

 

 

Další bezpečnostní opatření

 • Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů.
 • V prostorách mateřské školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena.
 • Do budovy MŠ je zákaz vstupu na kolečkových bruslích a na skateboardech. Na pozemky MŠ se zakazuje vstup se psy.

 

 

Stravování dětí v mateřské škole

Dítě, které je v mateřské škole přítomné v době podávání hlavního jídla (oběda) se stravuje vždy. V MŠ je podávána dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Pokud dítě pravidelně nebývá přítomno při dopolední nebo odpolední svačině, dohodne zástupce dítěte s vedoucí stravování, že tuto svačinu nebude odebírat (děti do 4 let věku, jimž je pobyt v MŠ omezen na 4 hod denně). Ostatní otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Výše částky, kterou rodiče platí v jednotlivých měsících za stravu svého dítěte a příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů (tzv. „školné“), se platí do 15. dne v měsíci. Výše částky je oznámena na nástěnce v šatně dětí. Způsob placení dohodne rodič s vedoucí školní jídelny.

 

 

 

Oznamování nepřítomnosti dítěte

Zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě jeho zástupce mateřské škole neprodleně. To souvisí s odhlašováním dětí ze stravování. Pokud dítě není odhlášeno ráno do 7,30 hod., počítá se strava v tomto dnu v plné výši. Rodiče mají právo si stravu tento den vyzvednout, po dohodě s učitelkou nebo s vedoucí stravování. Dítě je ze stravování odhlášeno až následující den nepřítomnosti.

Pravidla pro provoz a vnitřní režim školy, pravidla hodnocení

Pro příslušný školní rok jsou pravidla pro provoz, vnitřní režim školy i pravidla hodnocení stanovena ve Školním vzdělávacím programu případně v Ročním plánu (důvod: může docházet ke změnám v průběhu školního roku, a to v důsledku aktuálních podmínek v MŠ nebo v jednotlivých třídách).

 

Předškolní vzdělávání

Předškolní výchova podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání.

 

Při vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační program, tzn. že rodiče mohou s vedoucí učitelkou školy a učitelkami ve třídě, kde je dítě zapsáno, předem dohodnout  nejvhodnější postup.

 

Pravidla vzájemných vztahů (práva a povinnosti):

 • Práva všech zúčastněných vychází z Listiny práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte. V naší mateřské škole preferujeme u všech zúčastněných právo na:
 • přístup do tříd na základě dohody s p.učitelkou
 • na vlastní názor
 • respektování individuální potřeby dítěte
 • vyjadřování se ke vzdělávání dětí s přihlédnutím na zaměření MŠ k podpoře zdraví a k právům dítěte

 

děti:

 • řídí se pravidly mateřské školy – viz dále „práva a povinnosti dětí“

rodiče:

 • řídí se pravidly mateřské školy – viz dále „práva a povinnosti rodičů“

 

 

 

Práva a povinnosti dětí

 • vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení
 • podílet se na vytváření společných pravidel a tato pravidla respektovat
 • nerušit svým chováním ostatní
 • podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech
 • účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi
 • zvolit si hru nebo činnost z dané nabídky
 • mít možnost dokončit hru
 • být vždy vyslechnut/a
 • požádat o pomoc dospělého pokaždé, když ji potřebuje
 • kdykoliv se napít
 • kdykoliv jít na toaletu
 • určit si porci jídla
 • kdykoliv si během dne odpočinout
 • práva dětí vycházející z Úmluvy o právech dítěte:

čl.13. dítě má právo na svobodu projevu

čl.19. dítě má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním

čl.23. postižené dítě má právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti

čl.27. dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, mravní a sociální rozvoj

čl.29. dítě má právo na plný rozvoj osobnosti

čl.31. dítě má právo na svobodnou hru

 

povinnosti dětí na základě třídních pravidel:

K povinnostem dětí patří chovat se podle pravidel, která si stanoví na začátku školního roku (tvoří si každá třída sama podle vlastních potřeb).

 

Pravidla společná pro všechny třídy:

 • chovat se s respektem k ostatním dětem , neubližovat
 • umět se omluvit
 • řešit konflikty – dohodnout se
 • po dokončení činnosti uklidit vše na své místo
 • samostatně používat WC
 • být samostatné při hygieně (mytí rukou, čištění zubů, použití kapesníků)
 • upevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc)
 • oznámit učitelce, pokud chce opustit třídu

Práva a povinnosti rodičů

 • vodit dítě do mateřské školy nejpozději do 8,30 hod. a vyzvednout si je v 15,50 hod.
 • dítě bude přijato do mateřské školy později jen z vážných důvodů – kontroly u lékaře návštěvy logopedie,apod./ rodiče tuto skutečnost p.učitelce oznámí včas.
 • být seznámeni se Školním vzdělávacím programem, podílet se na jeho dotváření
 • předem být informováni o akcích mateřské školy (na nástěnkách v šatnách)
 • podílet se na dění v mateřské škole
 • znát a respektovat pravidla soužití, která v MŠ platí, spolupracovat s učitelkami ve třídě
 • vyjádřit svůj názor
 • využít možnosti zúčastnit se společných činností s dítětem
 • být informováni o svém dítěti, o jeho individuálních pokrocích
 • domlouvat se s třídními učitelkami na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí
 • využít odborné pedagogické pomoci (poradenský servis, v případě požadavku ze strany rodičů může MŠ zajistit spolupráci s dalšími odborníky – logoped, psycholog aj.)
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 • po převlečení dítěte v šatně předat dítě učitelce (neposílat dítě do třídy samotné, ale ověřit si, že se paní učitelka s dítětem přivítala)
 • informovat neprodleně (nejpozději do doby opuštění areálu mateřské školy) pedagogického pracovníka o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka v areálu školy (šatna, školní zahrada apod.)
 • vstupovat do tříd na základě dohody s p. učitelkou a pohrát si se svým dítětem
 • respektovat tento Školní řád i další dokumenty týkající se předškolního vzdělávání v naší MŠ
 • upozornit učitelku na všechny aspekty týkající se momentálního psychického a fyzického stavu dítěte (např. rozvod manželství, nevolnost atd.)
 • informovat a spolupracovat s učitelkou v zájmu komplexní péče o dítě
 • omluvit dítě v době jeho nepřítomnosti buď telefonicky nebo písemně – zejména při dlouhodobější nepřítomnosti
 • u dítěte, které plní povinnou předškolní docházku omluvit písemně nepřítomnost dítěte, pro které je vzdělání povinné, nejpozději do 3 dnů po ukončení absence (omluvný list)
 • nahlásit třídní učitelce neprodleně změnu telefonního čísla (kontakt pro případné onemocnění dítěte)
 • zákaz nošení jakýchkoliv hraček a předmětů do MŠ

 

 

 

další partneři:

Zřizovatel:

 • spolupráci upravují právní normy
 • spolupracujeme zejména s odborem školství, s odborem sociálních věcí

 

Základní škola:

 • spolupracujeme úzce se základní školou, Krajským úřadem JM kraje, Policií Hodonín

 

Pedagogicko –  psychologická poradna:

 • spolupráce se týká zejména rodičů předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky
 • využíváme individuálních konzultací

 

Děti s vadami řeči:

 • spolupráce se týká rodičů dětí s vadami řeči, které docházejí do MŠ
 • v MŠ jsou učitelky s kvalifikací logopedické asistentky, které ve spolupráci s SPC provádí logopedickou prevenci

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

pro zacházení s hračkami, materiály a chování v herních koutech jsou dohodnutá pravidla

k šetrnému zacházení s hračkami i ostatním majetkem mateřské školy jsou děti vedeny v rámci rozvoje kompetencí

v rámci ekologické výchovy jsou děti vedeny ke třídění odpadů (včetně kompostování), k šetření výtvarným materiálem (např. papírem), k šetření vodou při mytí

v případě, že v důsledku nedodržení pravidel dítě poškodí majetek školy, je dítě vedeno k řešení problému (např. poškození hraček, pokreslené stěny apod.); pokud dítě nezvládne vyřešit situaci samo nebo s pomocí učitelky, je nutné zapojit do řešení problému i zákonné zástupce dítěte

 

Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny zúčastněné strany.

Školní řád je zveřejněn v jednotlivých šatnách MŠ a na webových stránkách MŠ.

 

Tento školní řád nabývá platnost dne: 1.9.2017

 

Projednala pedagogická rada dne:     22.6.2017

Mgr. Miroslav Hunča

ředitel ZŠ a MŠ