Řád ŠJ

Provozní řád školní jídelny při ZŠ v Lužicích

Provoz ve ŠJ se řídí ve znění platné legislativy.

Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci, kteří mají nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole. Stravování se neposkytuje v době prázdnin a ředitelského volna.

Jídelníček:  je sestavován dle zásad zdravé výživy a doporučené spotřeby sledovaných potravin = spotřební koš: tuky, cukry, brambory, maso, ryby, luštěniny, mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina

Alergeny: ŠJ má povinnost informovat strávníka o tom, zda se v nabízeném pokrmu, nápoji    vyskytuje alergenní látka – alergen. Ve směrnici EU č.1169/2011 je publikován seznam 14 alergenů a jejich značení v jídelníčku slouží jako důležitá informace pro osoby trpící některou potravinovou alergií diagnostikovanou lékařem! Označení alergenů neznamená snížení kvality stravování.

1/ Výdej obědů:: od 11.30 hodin do 11.45 hodin do jídlonosičů

od 11.45 hodin do 13.45 hodin za přítomnosti pedagogického dozoru

Jídelna je otevřena  od 11.30 hodin do 14.00 hodin v běžném provozu

Při zkrácené výuce je výdej obědů přizpůsoben!

2/ Žáci – strávníci po skončení výuky přecházejí do školní jídelny po chodníku pro chodce

(ne po stezce pro cyklisty).

3/  Vstup do ŠJ: mají strávníci umožněn v době výdeje obědů prostřednictvím čipů

v šatně: odloží svršky, školní brašny

v umývárně: před jídlem provedou očistu rukou

v jídelně:  – po výdeji polévky zasedají k vyhrazeným stolům

– u výdejního pultu přiloží čip ke čtečce a dle dat v terminálu vydá kuchařka

strávníkovi hlavní chod

– saláty, kompoty, nápoje jsou přichystány k odběru na vyhrazeném místě

– použité nádobí strávníci odkládají do nádob na umývacím pultu

Žák, který nebude mít zaplaceno stravné, nemá na oběd nárok.

Žák, má-li  zaplaceno stravné, ale zapomene čip, oznámí  kuchařce své identifikační 4místné číslo, které mu bylo přiděleno pro potřeby elektronického odhlašování obědů, a oběd  mu bude vydán.

4/ Při přenosu jídla i během konzumace oběda se strávníci chovají ukázněně a ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly, řídí se pokyny pedagogického dozoru.

5/ Pedagogický dozor: sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, při odnášení použitého nádobí, při odchodu z jídelny do šatny i v šatně.

Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k znečistění podlahy, stolu, apod.  učiní opatření, aby nedošlo k úrazu /v tomto případě úklid v jídelně během výdeje provede kuchařka, která přijímá použité nádobí u umývacího pultu/. V případě zranění žáků poskytne pedagogický dozor první pomoc a úraz ohlásí řediteli školy.

6/ Přihlašování strávníků do ŠJ: u ved.ŠJ -Zimková Soňa  denně od 7.00 do 11.00 hodin

Přihláška ke stravování platí po celou dobu povinné školní docházky.

Pokud bude žák přestupovat ze zdejší ZŠ nebo se již nebude stravovat, je povinností rodiče (zákonného zástupce) oznámit  tuto skutečnost  vedoucí ŠJ.

7/ Odhlašování obědů: do 14 hodin den předem z důvodů normování potravin

1/ osobně ve školní jídelně

2/ telefonicky

3/ prostřednictvím internetového odhlašování na webové stránce ZŠ v odkazu

na jídelníček ŠJ při ZŠ

  8/ Přístupové údaje k internetové aplikaci ŠJ:

jméno žáka:

id:

heslo:heslo

Při prvním přihlášení je nutné heslo změnit – nové heslo má být jedno slovo

bez diakritiky (bez háčků a čárek) a speciálních znaků, max.délka hesla 12 znaků.

Při zapomenutí /“ztrátě“/osobního hesla strávníka k internetové aplikaci kontaktujte

vedoucí ŠJ.                                

9/ Odebírání dotovaného žákovského oběda: je možné pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole do vlastních důkladně vymytých jídlonosičů ve stanovené době od 11.30 do 11.45 hodin. Další dny nepřítomnosti žáka ve škole nelze dotovanou stravu odebírat.

Je povinností zákonného zástupce žáka obědy odhlásit. Neodhlášený oběd bude strávníkovi účtován jako cizímu strávníkovi za kalkulační cen (včetně osobních a provozních nákladů).

Neodhlášený a nevyzvednutý oběd propadá bez náhrady.

10/ Platby stravného: 1/  převodem: na účet ZŠ  1787860227/0100 vždy k 25. dni v měsíci na měsíc následující

2/ hotově: proti podpisu (mimořádně a po předchozí dohodě)

Pokud stravné nebude uhrazeno v daném termínu, nebude strávníkovi oběd vydán.

11/ Výše stravného:  je určena rozpětím finančního limitu na nákup potravin a

rozdělením strávníků do kategorií podle věku dosaženého v aktuálním školním roce

(šk.rok začíná datem 1.9 a končí 31.8.)

  1. věková kategorie       7-10 let    24 Kč   /měsíční platba  480,-
  2.                                  11-14 let   26 Kč   /měsíční platba   500,-
  3.                                       15 let   28 Kč   /měsíční platba  540,-
  4.                                    dospělí   31 Kč
  5. cizí strávníci – kalkulační cena  55 Kč

Ceny stravného byly aktualizovány k 1.9.2017.

Přeplatky: za odhlášené obědy během školního roku budou vyúčtovány k 30.6. převodem na účet nebo hotově.

 

 

12/ Informace: kancelář ŠJ: 7.00 do 11.00 hodin

telefon:        518 357 234

email:          sj-luzice@centrum.cz

Vypracovala:  Zimková Soňa, vedoucí školní jídelny při ZŠ

Schválil: Mgr.Hunča Miroslav, ředitel ZŠ

V Lužicích 7.9. 2015