Řád ŠD

Řád školní družiny

 

Základní  škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Adresa: Velkomoravská 220, 696 18  Lužice

IČ: 75023369

 

Obsah :

 

Část I.: Všeobecná ustanovení

Čl.1   Úvodní ustanovení

Část II.: Přihlašování a odhlašování

Čl.2   Přihlašování a odhlašování

Část III.: Organizace činnosti

Čl.3   Organizace činnosti

    Čl.4   BOZP

Čl.5   Chování žáků

Čl.6    Dokumentace

Čl. 7    Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

 

I.Část 
Všeobecná ustanovení

 

Čl.1

Úvodní ustanovení

 

1.1.    Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zákonem o státní správě a samosprávě, rozhodnutím zřizovatele, tj. Obecního úřadu Lužice a směrnicemi školy.

 

II. Část

Přihlašování a odhlašování

 

Čl. 2

Přihlašování a odhlašování

 

2.1  Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka.

 

2.2 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Přednost mají žáci z nižších ročníků. Umístění do školní družiny není nárokové.

 

2.3 Za pobyt dětí ve školní družině je vybírán poplatek. Poplatek se platí na měsíc předem. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od 1. dne následujícího měsíce.

 

2.4 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny, sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny, tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně na lístečky. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

 

III. Část

Organizace činnosti

 

Čl.3

Organizace činnosti

 

3.1 Školní družina je otevřena v pondělí až pátek od 7,00 do 7,45 a od 11,40 hod do 16,00 hod.

 

3.2. Oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků.

 

3.3 Žáky do školní družiny si vychovatelka přebírá od vyučujících po skončení vyučování té které třídy v hale školy. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti osobně vychovatelce  do školní družiny pověřený pedagogický pracovník (vždy na začátku toho, kterého školního roku).

3.4 Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny ZUŠ budou děti uvolňovány dle potřeby. Škola nad nimi po tuto dobu dozor neprovádí.

 

3.5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 

3.6 Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny.

 

3.7 O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy.

 

3.8 V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů městského hygienika, apod.

 

3.9    Rodiče a další návštěvníci do učeben školní družiny nevstupují.

 

3.10. Vychovatelky ve ŠD neodpovídají za ztrátu mobilních telefonů, tabletů a  herních konzolí.

 

Čl. 4

BOZP

 

4.1 Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, počítačová učebna, cvičná kuchyňka, …), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.

 

4.2 Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídní knize.

 

 Čl. 5

Chování žáků

 

5.1 Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil vychovatelka neodpovídá.

 

5.2 Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

 

5.3 Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

 

5.4 Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.

 

Čl. 6

Dokumentace

6.1 V družině se vede tato dokumentace: zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášení k pravidelné docházce, přehled výchovně vzdělávací práce.

 

 

 

Čl. 7

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

7.1 Vnitřním předpisem 2011/1 se od 1.9.2011 stanovuje výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na 100 Kč měsíčně za jedno dítě. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

7.2. Pedagogická rada projednala a schválila dne 30.8.2011.

 

Vypracovala : Gabriela Podivínská

 

V Lužicích dne  31.8.2015

 

 

Ředitel příspěvkové organizace:                                    Mgr. M. Hunča   ………………………..