Školní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice. okresHodonín, příspěvková organizace

           Školní řád

Schváleno dne 11.3.2013 

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je v průběhu celého školního roku v I. a ve III. třídě od 6,30 do 16,00 hodin, ve II. třídě pondělí až čtvrtek od 8,00 do 14,15 hodin, v pátek od 8,00 do 14,00 hodin. V době hlavních prázdnin bývá přerušen provoz mateřské školy, tuto skutečnost oznámí ředitel ZŠ a MŠ a vedoucí učitelka školy zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem.

Zápis dětí do mateřské školy

Termín zápisu dětí do mateřské školy stanoví vedení školy. (Bývá převážně v měsíci květnu předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno). O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů,obecním rozhlasem,kabelovou televizí a ve Zpravodaji obce.. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ zpravidla v průběhu měsíce června, po ukončení zápisu dětí do MŠ. Rodiče obdrží v zákonném termínu „Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ“. Přednostně jsou přijímány děti poslední rok před zahájením docházky do ZŠ. Kritéria přijetí jsou stanovena předem a jsou vyvěšena současně s informacemi o zápisu na viditelném místě (vchod do MŠ) a také na webových stránkách mateřské školy.

Do třídy mateřské školy jsou přijímány děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Do třídy mateřské školy se mohou ve výjimečných  případech zařazovat také děti mladší, na základě vyjádření lékaře a děti zdravotně postižené tj. smyslově, tělesně a mentálně postižené, s vadami řeči, s více vadami  – na základě vyjádření PPP nebo SPC a vyjádření lékaře.

Docházka dítěte je stanovena ředitelem ZŠ a MŠ před přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání, a to po dohodě se zákonnými zástupci dítěte.

ředitel ZŠ a  MŠ

rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytovaného vzdělávání

odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání

vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření

vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

odpovídá za to, aby zákonní zástupci dětí byli včas informováni o výsledcích vzdělávání dětí

stanovuje organizaci a podmínky provozu školy

odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele

předkládá rozbor hospodaření

rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, případně o ukončení předškolního vzdělávání

rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání

zástupkyně vedoucí učitelky:

zastupuje vedoucí učitelku v plném rozsahu v době její nepřítomnosti

její povinnosti, kompetence i práva jsou vymezeny v Pracovní náplni

učitelky:

jejich práva a povinnosti vychází z Pracovní náplně, Zákoníku práce, ŠVP MŠ,Ročního plánu, závěrů pedagogických porad a dalších pokynů vedoucí učitelky MŠ

pracují v souladu s legislativou, která se týká práce učitelky MŠ, tj. zejména zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání v platném znění a vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění

odpovídají za úroveň předškolního vzdělávání ve své třídě

jsou osobně zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracují až do doby, kdy je předají jiné pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zákonným zástupcům

všichni zaměstnanci:

kompetence, práva a povinnosti pracovníků jsou vymezeny v Pracovních náplních.

vyjadřovat se a navrhovat změny v provozu MŠ a výchovně vzdělávací práci

respektovat práva dětí i rodičů

dodržovat pravidla MŠ

 provozní zaměstnanci:

jejich povinnosti vyplývají z Pracovních náplní a Provozního řádu MŠ

 

zaměstnanci školní kuchyně:

jejich povinnosti vyplývají z Pracovních náplní a Provozního řádu MŠ

řídí se Vyhláškou č. 48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění

 

Ukončení docházky do mateřské školy

Ředitel ZŠ a MŠ může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

a) dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází

b) zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání vedoucí učitelky se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla bezúspěšná

Ředitel ZŠ a MŠ může ukončit docházku dítěte v průběhu zkušební doby, a to na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Zkušební doba je 3 měsíce. Ředitel ZŠ a MŠ při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Délku pobytu dítěte v mateřské škole dohodnou předem rodiče s třídní učitelkou. Rodiče nebo jejich zástupce, jsou povinni dítě předávat učitelce osobně. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. (Tiskopis pověření vydá zákonnému zástupci učitelka). Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu jejich pobytu v MŠ pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. V případě, že zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě do 16:00 hod, bude učitelka mateřské školy telefonicky kontaktovat rodiče, pokud  neuspěje, bude informovat vedoucí učitelku MŠ a obrátí se na Policii ČR (§ 43, zák. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky v platném znění. Veškeré náklady spojené se zajištěním neodkladné péče o dítě jsou předloženy k úhradě jeho zákonným zástupcům = práce přesčas, doprava, umístěnka atd.).

Rodiče odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.); rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do MŠ (mohou např. zapříčinit úraz dítěte)

Do mateřské školy mohou docházet jen děti zcela zdravé. V případě, že se u dítěte během doby pobytu v MŠ projeví známky onemocnění, je povinen zákonný zástupce neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy vyzvednout. Rodiče jsou povinni oznámit učitelce nebo vedoucí učitelce MŠ případný výskyt infekčního onemocnění v rodině.

Vzhledem k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví všech dětí ve třídě má učitelka právo odmítnout přijat dítě nemocné, s teplotou apod.

V případě školního úrazu dítěte jsou rodiče vyrozuměni v co nejkratší době. Školní úraz je ten, který se stal dítěti v době jeho pobytu v MŠ. Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením občanského zákoníku, zejména §422. Informace MŠMT ve věci odpovědnosti (č.j. 11037/2007-22, 23 ze dne 22.5.2007) je v souladu se stanoviskem pojišťoven a zní: „Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal.“

Další bezpečnostní opatření

Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

V prostorách mateřské školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena.

Stravování dětí v mateřské škole

Dítě, které je v mateřské škole přítomné v době podávání hlavního jídla (oběda) se stravuje vždy. V MŠ je podávána dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Pokud dítě pravidelně nebývá přítomno při dopolední nebo odpolední svačině, dohodne zástupce dítěte s vedoucí stravování, že tuto svačinu nebude odebírat (děti do 4 let věku, jimž je pobyt v MŠ omezen na 4 hod denně). Ostatní otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Výše částky, kterou rodiče platí v jednotlivých měsících za stravu svého dítěte a příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů (tzv. „školné“), se platí do 15. dne v měsíci. Výše částky je oznámena na nástěnce v šatně dětí. Způsob placení dohodne rodič s vedoucí školní jídelny.

Oznamování nepřítomnosti dítěte

Zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě jeho zástupce mateřské škole neprodleně. To souvisí s odhlašováním dětí ze stravování. Pokud dítě není odhlášeno ráno do 7,30 hod, počítá se strava v tomto dnu v plné výši. Rodiče mají právo si stravu tento den vyzvednout, po dohodě s učitelkou nebo s vedoucí stravování. Dítě je ze stravování odhlášeno až následující den nepřítomnosti.

Pravidla pro provoz a vnitřní režim školy, pravidla hodnocení

Pro příslušný školní rok jsou pro pravidla pro provoz, vnitřní režim školy i pravidla hodnocení stanovena ve Školním vzdělávacím programu případně v Ročním plánu (důvod: může docházet ke změnám v průběhu školního roku, a to v důsledku aktuálních podmínek v MŠ nebo v jednotlivých třídách).

Předškolní vzdělávání

Předškolní výchova podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání.

Při vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační  program, tzn. že rodiče mohou s vedoucí učitelkou školy a učitelkami ve třídě, kde je dítě zapsáno, předem dohodnout  nejvhodnější postup.

Pravidla vzájemných vztahů (práva a povinnosti):

Práva všech zúčastněných vychází z Listiny práv a svobod a Úmluvě o právech dítěte. V naší mateřské škole preferujeme u všech zúčastněných právo na:

volný přístup do tříd

na vlastní názor

respektování individuální potřeby dítěte

vyjadřování se ke vzdělávání dětí s přihlédnutím na zaměření MŠ k podpoře zdraví a k právům dítěte

děti:

řídí se pravidly mateřské školy – viz dále „práva a povinnosti dětí“

rodiče:

řídí se pravidly mateřské školy – viz dále „práva a povinnosti rodičů“

Práva a povinnosti dětí

vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení

podílet se na vytváření společných pravidel a tato pravidla respektovat

nerušit svým chováním ostatní

podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech

účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi

zvolit si hru nebo činnost z dané nabídky

mít možnost dokončit hru

být vždy vyslechnut/a

požádat o pomoc dospělého pokaždé, když ji potřebuje

kdykoliv se napít

kdykoliv jít na toaletu

určit si porci jídla

kdykoliv si během dne odpočinout

práva dětí, vycházející z Úmluvy o právech dítěte:

čl.13. dítě má právo na svobodu projevu

čl.19. dítě má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním

čl.23. postižené dítě má právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti

čl.27.dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj

čl.29. dítě má právo na plný rozvoj osobnosti

čl.31. dítě má právo na svobodnou hru

povinnosti dětí na základě třídních pravidel:

K povinnostem dětí patří chovat se podle pravidel, která si stanoví na začátku školního roku (tvoří si každá třída sama podle vlastních potřeb).

Pravidla společná pro všechny třídy:

chovat se s respektem k ostatním dětem , neubližovat

umět se omluvit

řešit konflikty – dohodnout se

po dokončení činnosti uklidit vše na své místo

samostatně používat WC

být samostatné při hygieně (mytí rukou, čištění zubů, použití kapesníků)

upevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc)

oznámit učitelce, pokud chce opustit třídu

Práva a povinnosti rodičů

být seznámeni se Školním vzdělávacím programem, podílet se na jeho dotváření

předem být informováni o akcím mateřské školy (na nástěnkách v šatnách)

podílet na dění v mateřské škole

znát a respektovat pravidla soužití, která v MŠ platí, spolupracovat s učitelkami ve třídě

vyjádřit svůj názor

využít možnosti zúčastnit se společných činností s dítětem

využít schránku důvěry

být informováni o svém dítěti, o jeho individuálních pokrocích

domlouvat se s třídními učitelkami na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí

využít odborné pedagogické pomoci (poradenský servis, v případě požadavku ze strany rodičů může MŠ zajistit spolupráci s dalšími odborníky – logoped, psycholog aj.)

informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

po převlečení dítěte v šatně předat dítě učitelce (neposílat dítě do třídy nebo samotné, ale ověřit si, že se paní učitelka s dítětem přivítala)

informovat neprodleně (nejpozději do doby opuštění areálu mateřské školy) pedagogického pracovníka o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka v areálu školy (šatna, školní zahrada apod.)

vstupovat do tříd a pohrát si se svým dítětem

respektovat tento Školní řád i další dokumenty týkající se předškolního vzdělávání v naší MŠ

upozornit učitelku na všechny aspekty týkající se momentálního psychického a fyzického stavu dítěte (např. rozvod manželství, nevolnost atd.)

informovat a spolupracovat s učitelkou v zájmu komplexní péče o dítě

omluvit dítě v době jeho nepřítomnosti buď telefonicky nebo písemně – zejména při dlouhodobější nepřítomnosti

nahlásit třídní učitelce neprodleně změnu telefonního čísla (= kontakt pro případné onemocnění dítěte)

další partneři:

Zřizovatel:

spolupráci upravují právní normy

spolupracujeme zejména s odborem školství, s koordinátorkou, s odborem sociálních věcí

Základní škola:

spolupracujeme úzce se základní školou, Krajský úřad JM kraje, Policie Hodonín,

Pedagogicko psychologická poradna:

spolupráce se týká se zejména rodičů předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky

využíváme individuálních konzultací

Děti s vadami řeči:

spolupráce se týká rodičů dětí s vadami řeči, které docházejí do MŠ

v MŠ je 1 učitelka s kvalifikací logopedické asistentky, které ve spolupráci s SPC provádí logopedickou prevenci

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství ,vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

pro zacházení s hračkami, materiály a chování v herních koutech jsou dohodnutá pravidla

k šetrnému zacházení s hračkami i ostatním majetkem mateřské školy jsou děti vedeny v rámci rozvoje kompetencí

v rámci ekologické výchovy jsou děti vedeny ke třídění odpadů (včetně kompostování), k šetření výtvarným materiálem (např. papírem), k šetření vodou při mytí

v případě, že v důsledku nedodržení pravidel dítě poškodí majetek školy, je dítě vedeno k řešení problému (např. poškození hraček, pokreslené stěny apod.); pokud dítě nezvládne vyřešit situaci samo nebo s pomocí učitelky, je nutné zapojit do řešení problému i zákonné zástupce dítěte

Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny zúčastněné strany.

Školní řád je zveřejněn v jednotlivých šatnách MŠ a na webových stránkách MŠ.

Tento školní řád nabývá platnost dne 12.3.2013

 

 

V Lužicích dne 11.3.2013

Mgr. Miroslav Hunča

ředitel ZŠ a MŠ