školní řád ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice,

okres Hodonín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD

 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy
 • Práva žáků

Žáci mají právo :

 • Na vzdělání podle školního vzdělávacího programu.
 • Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.
 • Jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy.
 • Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.
 • Na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku.
 • Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, na svobodu ve výběru kamarádů.
 • Na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny.
 • Na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny.
 • Na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku.
 • Na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují tělesný a dušení vývoj.
 • V případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího.
 • Jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce.
 • Na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek.

 

 • Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost :

 • Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
 • Účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili.
 • Dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
 • Vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem.
 • Nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni nahradit.

 

 • Práva zákonných zástupců žáka

Zákonní zástupci žáků mají právo :

 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
 • Volit a být voleni do školské rady.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajím se podstatných záležitostí jejich dětí.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.
 • Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel školního řádu.

 

 • Povinnosti zákonných zástupců žáka

Zákonní zástupci žáků mají povinnost :

 • Zajistit, aby žák řádně  docházel  do školy.
 • Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy žáka.
 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 • Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku, další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
 • Při změně školy svého dítěte včas nahlásit tuto skutečnost řediteli kmenové školy.

 

 • Vzájemné vztahy žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků
 • Řídí se pravidly slušného chování, vzájemné úcty, tolerance a respektu.
 • Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
 • Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálního násilí, využívání. Budou dbát na to, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami.
 • Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o žákovi, jsou důvěrné.
 • Žák zdraví v budově školy a na školních akcích zaměstnance školy srozumitelným pozdravem.
 • Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních hodin, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání.
 1. Provoz a vnitřní režim školy
 • Docházka do školy, školní budova
 • Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin.
 • Žáci používají ke vstupu do školní budovy, školní družiny a školní jídelny čipy, nesmí pouštět do budovy jiné cizí osoby.

Návštěvy jsou povinny při příchodu do školy se ohlásit v kanceláři a platí zákaz jejich samovolného pohybu po objektu.

 • Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce.
 • Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
 • Po opětovného návratu do školy žák předloží omluvenku třídnímu učiteli nejpozději do tří dnů po skončení absence.
 • Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.
 • Nemůže – li se žák zúčastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou pro překážku předem známou žákovi nebo jeho rodičům, požádají rodiče předem o jeho uvolnění z vyučování třídního učitele nebo ředitele školy písemně nebo osobně. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování jedné vyučovací hodiny vyučující příslušného předmětu , jeden až pět dní třídní učitel, více jak pět dní ředitel školy.
 • Z předmětu tělesná výchova může ředitel školy uvolnit žáka z vyučování na písemné doporučení dětského nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
 • Školní budova se otvírá pro žáky v 7.40 hod. Po příchodu se žáci v šatně přezují do vhodné obuvi ( ne sportovní obuv) a ihned odcházejí do učeben. Šatna se zamyká se zahájením vyučování. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
 • Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 8.00, žáci musí být v učebně nejpozději v 7.55 hod. Vyučování probíhá podle časového rozvržení hodin a přestávek, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu začíná nejdříve v 7.00 hod.
 • Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do pěti minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost služba v ředitelně školy.
 • Během všech přestávek je umožněn pohyb žáků mimo třídu, žáci ale nechodí do jiných tříd a na jiné patro. Používají WC na své chodbě.
 • Větrání a manipulace se žaluziemi smějí žáci provádět jen na pokyn učitele.
 • Přecházení žáků do jiné učebny, tělocvičny, školních dílen je organizováno vyučujícím.
 • Do hodin tělesné výchovy se musí žáci převlékat do sportovního oděvu a sportovní obuvi, nesmí nosit řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit poranění. Hodinky, mobily a jiné cenné věci musí žáci odkládat na místo určené učitelem.
 • Hlavní přestávka trvá dvacet minut a malé přestávky trvají deset minut. Během těchto přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu.
 • Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se může  obrátit na kteréhokoliv zaměstnance školy.  V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dohledu.   V době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ( 13.30 -14.20 hod.) se mohou žáci ve školní budově zdržovat pouze na určených místech, kde je zajištěn dohled. Žáci, kteří chodí na obědy domů, nebo i ostatní žáci, kteří mají polední přestávku, se mohou zdržovat mimo budovu školy, škola za ně ale nezodpovídá.
 • Žáci a 2. třídy přecházejí do  budovy školní družiny pod dohledem vychovatelek, ostatní žáci přecházejí samostatně.
 • Po skončení vyučování doprovází žáky do šatny vyučující a dohlíží na jejich odchod z budovy školy.
 • Žáci přecházejí na oběd do školní jídelny samostatně.
 • Třídní knihu přenášejí během vyučování určení žáci a napomáhají třídnímu učiteli udržet ji v náležitém stavu a zamezit její ztrátě.
 • Služba týdne dbá na pořádek a čistotu, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování. Do kabinetu vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele, do sborovny, ředitelny a kanceláře jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.
 • Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.
 • Kola žáci odkládají do stojanů na školním dvoře a musí je zamykat.
 • Nalezené věci se odevzdávají paní hospodářce nebo do ředitelny školy.
 • Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a školní družiny. Mimo školu se chová žák v souladu s pravidly slušného chování.
 • Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich ztrátu hlásí vyučujícímu. Při ztrátě osobních věcí žák musí ztrátu neprodleně oznámit třídnímu učiteli.
 • Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví. Za porušení pravidel slušného chování se považují zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy, jedná se o závažné porušení školního řádu.
 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně – patologickými jevy  a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 • Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
 • Žáci se chovají při pobytu ve škole a akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků ani jiných osob. V budově školy a jejím okolí se žáci chovají podle pravidel slušného chování, tělesný a intimní kontakt je zakázán.
 • Žáci jsou povinni přezouvat se, chodit slušně a čistě oblečení a upravení, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.
 • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu učitele.
 • Žákům je zakázáno pohybovat se na kolečkových bruslích ve školní budově, školní jídelně a školní družině.
 • Při přecházení žáků na místo vyučování či jiných akcích mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny vyučujících.
 • Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečností předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení.
 • Při výuce v tělocvičně, dílnách, odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří chyběli. O poučení žáků provede učitel zápis do třídní knihy.
 • Poučení o bezpečnosti na počátku školního roku a seznámení se školním řádem provádí třídní učitel na počátku školního roku.
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování či jiných akcích organizovaných školou, jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. Další činnost se řídí směrnicí o školních úrazech.

 

 • Ochrana před sociálně – patologickými jevy

 

 • Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně – patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 • Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje s dalšími institucemi zaměřenými na sociálně – právní ochranu dětí a mládeže.
 • Žáci mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy a při akcích pořádaných školou. Žákům není dovoleno kouřit ( týká se i elektronických cigaret a vodních dýmek) a pít alkoholické nápoje.  Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu.
 • Projevy šikanování mezi žáky, to je násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách školy a při školních  akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.
 • Žák může užívat mobilní telefon pouze v době přestávek, ve vyučovacích hodinách musí být mobily vypnuty.  Bez souhlasu osoby nelze pořizovat obrazový ani zvukový záznam a dále ho šířit. Porušení tohoto zákazu je považováno za hrubý přestupek vůči řádu školy. Ve vyučovacích hodinách není dovoleno používat hudební přehrávače včetně sluchátek.  Poslouchat hudbu o přestávkách z multimediálních zařízení může žák pouze ze sluchátek.
 • Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vykonávat dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování a po jeho skončení a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně – patologickým jevům mohlo docházet.
 • Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova, byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 

 • Každý žák zodpovídá za jemu svěřené učebnice, školní pomůcky a šetrně zachází se školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob, hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.
 • Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
 • Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
 • Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí, mobilní telefon musí žáci nosit neustále u sebe. Dbají na uzamykání šaten a tříd. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí.
 • Z bezpečnostních důvodů se zakazuje žákům otvírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.
 • Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu a pořádek v celé třídě.

 

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 • Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení a řídí se vyhláškou 48/2005 Sb. v platném znění.
 • Pro svou rozsáhlost jsou celá pravidla hodnocení uvedena v samostatném dokumentu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, který je přílohou školního řádu

 

V Lužicích dne 30.8.2016

 

 

Školská rada schválila dne 5.9.2016 ………………………………………..

 

 

Účinnost od 5.9.2016

 

 

Mgr. Miroslav Hunča

ředitel školy